Política de privacitat

1. Política de privacitat i protecció de dades

Finalitat
En FUNDACIÓ BROMERA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciten i prestar els serveis que ens són encomanats.
En FUNDACIÓ BROMERA no elaborarem perfils comercials d’acord amb la informació sol·licitada sense el vostre consentiment, per la qual cosa us informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació entre FUNDACIÓ BROMERA i les persones interessades.

Legitimació
La base legal per al tractament de les dades és la gestió i reposada de la informació sol·licitada per la persona interessada, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats pel client o l’interessat.
La informació facilitada per FUNDACIÓ BROMERA i la prestació dels seus serveis a les persones interessades i clients està basada en el consentiment sol·licitat prèviament i acceptat pels interessats i usuaris.

Destinataris
Les dades dels clients es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per a la prestació del servei, així com en cas de ser necessari a empreses del grup i col·laboradors, a l’encarregat del tractament d’aquelles entitats amb les quals siga necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat o atendre la sol·licitud d’informació.

Procedència
Les dades personals que tractem en FUNDACIÓ BROMERA procedeixen de les seues sol·licituds i/o dels formularis facilitats per les persones interessades.

Les categories de dades que es tracten són:
- Dades d’identificació.
- Adreces postals o electròniques.
- Informació addicional facilitada per la persona interessada.
- Número de telèfon facilitat per a avisos.
- No es tracten dades especialment protegides.

2. Tractament de dades i drets
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i segons el que regula el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que les dades facilitades per les persones interessades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de FUNDACIÓ BROMERA PER AL FOMENT DE LA LECTURA A LA COMUNITAT VALENCIANA (des d’ara FUNDACIÓ BROMERA), amb domicili a Pol. Ind. 1, ronda Tintorers, 10 46600 Alzira, Espanya i CIF/NIF G97175509, amb la finalitat de poder atendre, gestionar i donar seguiment a les consultes i peticions.
En compliment de la normativa vigent, informem que les dades seran conservades durant el termini legalment establit.
Per això FUNDACIÓ BROMERA tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que ens comprometem al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través del correu electrònic lectura@fundaciobromera.org.
Us recordem que per a qualsevol reclamació es pot adreçar a l’autoritat de control competent.
FUNDACIÓ BROMERA no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de la persona interessada, excepte en el cas que la comunicació siga necessària per a prestar el servei que el destinatari ens haja sol·licitat, i en aquells casos legalment previstos.

Legislació i jurisdicció aplicable
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris i interessats, derivades de la prestació de serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquest web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

Organitza

Patrocina